Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden van Malou von Baumhauer Photography zijn van toepassing op alle producten en / of diensten van Malou von Baumhauer Photography. Als u de diensten van Malou von Baumhauer Photography als klant gebruikt, moet u kennis hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

 1. Definities
  1.1 De partijen zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden worden gedefinieerd als de klant (de persoon of personen die een overeenkomst willen sluiten met Malou von Baumhauer Photography en die ook de ontvangers zijn van de overeengekomen producten en / of diensten) en Malou von Baumhauer Photography als gecontracteerde partij.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle wettelijke relaties tussen Malou von Baumhauer Photography en de cliënt, inclusief aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke afspraken, ook na de beëindiging van een overeenkomst, tenzij de partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk hebben afgeweken.
 3. Aanbod
  3.1 Offerteprijzen zijn volledig onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3.2 Malou von Baumhauer Photography heeft het recht om het aanbod te herroepen tot twee dagen na ontvangst van de acceptatie van het aanbod.
  3.3 Alle vermelde prijzen in de offerte zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten in Nederland, tenzij anders overeengekomen.
  3.4 Tenzij anders overeengekomen, vervalt de vergoeding zoals vermeld in het aanbod binnen 14 dagen na de datum van verzending door Malou von Baumhauer Photography.
 4. Facturen en Betaling
  4.1 De klant controleert de factuur van Malou von Baumhauer Photography op mogelijke fouten. De klant meldt eventuele fouten binnen 10 werkdagen na de factuurdatum. Na deze periode wordt de factuur als bindend beschouwd.
  4.2 Bij ontvangst van de offerte ontvangt de klant een factuur voor 250 euro (of conform een andere overeenkomst) om de datum van de fotoreportage te reserveren. Betaling van dit bedrag moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden en wordt vervolgens verrekend met het resterende bedrag waarvoor de klant twee weken voor de reportage een factuur ontvangt. Deze betaling dient ook binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden gedaan.
  4.3 Indien Malou von Baumhauer Photography het verschuldigde bedrag niet heeft ontvangen binnen de aangegeven termijn, zal Malou von Baumhauer Photography de enige eigenaar zijn van de goederen en diensten. De klant zal in gebreke worden gesteld en is de wettelijke rente verschuldigd met een verhoging van 2% over het bedrag. De afbeeldingen worden geleverd na ontvangst van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Annulering
  5.1 De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.
  5.2 Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing:
  – Bij annulering wordt de aanbetaling niet terugbetaald
  – Bij annulering binnen 4 weken voor de datum van de fotoreportage wordt de aanbetaling niet terugbetaald en dient 50% van het resterende, afgesproken bedrag voor de fotoreportage/trouwreportage te worden voldaan door de klant.
  – Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van de fotoreportage wordt de aanbetaling niet terugbetaald en dient 100% van het resterende, afgesproken bedrag voor de fotoreportage/trouwreportage te worden voldaan door de klant.
  5.3 In het geval van een bruidsreportage waarbij Malou von Baumhauer Photography door onvoorziene omstandigheden niet in persoon aan de overeenkomst kan voldoen, zorgt zij voor, zover redelijkerwijs mogelijk, een vervangende fotograaf.
  5.4 In het geval van een gewone fotoshoot waarbij Malou von Baumhauer Photography door onvoorziene omstandigheden niet in persoon aan de overeenkomst kan voldoen, zal zij in overleg met de klant een nieuwe datum plannen.
  5.5. In het geval van een bruidsreportage waarbij Malou von Baumhauer Photography door gegronde redenen niet aan de overeenkomst kan voldoen, hoeft Malou von Baumhauer Photography geen aanvullende schadevergoeding te betalen aan de klant.
  5.6 Wanneer er sprake is van overmacht, waarbij de maatregelen van de overheid een rol spelen, spreekt Malou von Baumhauer Photography met de klant een nieuwe datum voor de overeenkomst af en wordt de opdracht opgeschort.
  5.7 Wanneer er sprake is van overmacht, waarbij de maatregelen van de overheid een rol spelen, en er opschorting van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de opdracht ontbonden. De gemaakte kosten door Malou von Baumhauer Photography worden door de klant vergoed, mits Malou von Baumhauer Photography deze kosten kan bewijzen.
 6. Opdracht
  6.1 Een overeenkomst voor diensten is een overeenkomst waarbij Malou von Baumhauer Photography zich ertoe verbindt om fotografische werken te maken en / of te leveren aan de klant.
  6.2 Een overeenkomst voor de dienstverlening wordt gerealiseerd door wederzijdse aanvaarding, schriftelijk of mondeling, van het aanbod.
  6.3 Malou von Baumhauer Photography is gerechtigd om de overeenkomst voor diensten op eigen technische en creatieve discretie uit te voeren in de stijl en de kwaliteit die voor het werk van Malou von Baumhauer Photography standaard is.
 7. Levering
  7.1 Malou von Baumhauer Photography is verantwoordelijk voor de selectie van de geleverde bestanden.
  7.2 Malou von Baumhauer Photography zal nooit onbewerkte of ‘RAW’ bestanden leveren. Alle afbeeldingen worden zorgvuldig nabewerkt zoals het aanpassen van verlichting, kleur en contrast. Deze nabewerking is een essentieel onderdeel van de werkwijze van Malou von Baumhauer Photography.
  7.3 Aanvullende nabewerkingen, zoals de aanpassing van elementen in de afbeeldingen, zijn mogelijk na overleg en tegen extra kosten.
  7.4 De levering van fotografisch werk vindt plaats op het adres van Malou von Baumhauer Photography. Fotografisch werk dat verstuurd wordt, is voor eigen risico van de klant vanaf het moment van verzenden.
  7.5 Leveringsperioden zijn gebaseerd op schattingen en afhankelijk van de betrokken leveranciers. Malou von Baumhauer Photography zal uiteindelijk de afbeeldingen binnen 6 weken na de fotoreportage / trouwdatum afleveren.
  7.6 Na een trouwreportage creëert Malou von Baumhauer Photography een eerste albumontwerp nadat de klant de afbeeldingen heeft ontvangen. Dit geldt niet voor gewone fotoreportage waarbij een mini-album is inbegrepen.
  7.7 Referend naar 7.6 kan de klant twee keer gratis veranderingen aanbrengen in verband met het ontwerp. Daarnaast is Malou von Baumhauer Photography gerechtigd om 50 euro per bijkomende wijziging in rekening te brengen.
  7.8 Wanneer de klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het albumontwerp, zal het album worden besteld door Malou von Baumhauer Photography. Wanneer een bestelling is geplaatst, kunnen wijzigingen niet meer worden verwerkt.
  7.9 Nadat een bestelling is geplaatst, wordt het album binnen ongeveer zes weken afgeleverd. Malou von Baumhauer Photography zal de klant informeren bij verlengde leveringsperioden.
  7.10 Trouwalbums worden besteld na goedkeuring en pas geleverd nadat de betaling is ontvangen.
 8. Auteursrecht en publicatierecht
  8.1 Het auteursrecht op fotografische werken berust zonder uitzondering bij Malou von Baumhauer Photography.
  8.2 De klant aanvaardt en gaat akkoord dat Malou von Baumhauer Photography de eigenaar is van alle afbeeldingen die zijn ontwikkeld en / of de werken die beschikbaar zijn gesteld in het kader van de opdracht.
  8.3 De klant ontvangt de digitale bestanden in hoge resolutie en gaat ermee akkoord dat deze bestanden alleen bestemd zijn voor eigen privégebruik en zijn gezinsomgeving. Het is niet toegestaan om de fotografische afbeeldingen te dupliceren en / of te gebruiken voor zakelijke doeleinden, om ze aan derden te verkopen of te gebruiken om deel te nemen aan (foto) wedstrijden.
  8.4 De cliënt mag de afbeeldingen op Social Media delen, mits de naam Malou von Baumhauer Photography genoemd wordt.
  8.5 In het kader van ‘droit moral’ (de morele rechten van Malou von Baumhauer Photography), mag de klant de fotografische beelden zelf niet bewerken.
  8.6 De klant stemt ermee in dat Malou von Baumhauer Photography de fotografische afbeeldingen kan gebruiken voor haar eigen portfolio, website, blog, voor commerciële doeleinden of via internet, afdrukken, wedstrijden of publicaties op (bruiloft)blogs. De klant ontvangt hiervoor geen betaling voor het gebruik van deze afbeeldingen. De klant mag bezwaar maken tegen het gebruik van de fotografische afbeeldingen door dit schriftelijk bekend te maken bij de overeenkomst voor diensten.
  8.7 De klant mag bezwaar maken tegen het gebruik van de fotografische afbeeldingen door dit schriftelijk bekend te maken bij de overeenkomst voor diensten. In dat geval betaalt de klant 30% extra van het afgesproken bedrag.
  8.8 In het geval dat een klant fotografisch werk zou willen publiceren op bijvoorbeeld een (bruiloft)blog, moet de klant vooraf Malou von Baumhauer Photography raadplegen.
  8.9 Elk gebruik van fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht van Malou von Baumhauer Photography.
 9. Klachten
  9.1 Klachten ten aanzien van het geleverde werk moeten zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Malou von Baumhauer Photography worden gemeld, maar uiterlijk binnen 10 dagen na levering van de fotografische werken.
  9.2 Malou von Baumhauer Photography werkt met een gekalibreerde computerweergave voor optimaal bewerken en corrigeren van kleur, wat resulteert in een minimale hoeveelheid kleurverschil in de producten. Er wordt begrepen dat de klant op zijn computerscherm een verschil in kleuren of helderheid kan ervaren als deze weergave niet is gekalibreerd. Om deze reden zal Malou von Baumhauer Photography niet verantwoordelijk zijn als het uiteindelijke product verschilt van de kleur die wordt weergegeven op het scherm van de klant.
  9.3 Malou von Baumhauer Photography is niet verantwoordelijk voor afwijkende kleurenafdrukken als de afdrukken anders dan Profotonet (www.profotonet.nl) worden besteld.
 10. Aansprakelijkheid
  10.1 Malou von Baumhauer Photography is niet aansprakelijk voor eventuele schadevergoeding voor de klant, tenzij dit opzettelijk is toegedaan door Malou von Baumhauer Photography. Aansprakelijkheid zal in ieder geval beperkt worden tot het bedrag van de factuur.
 11. Keuzevrijheid en forum
  11.1 Alle gebeurtenissen die onderworpen zijn aan de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.
  11.2 Elk geschil dat voortvloeit uit de tekst en de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden en een juridische relatie tussen Malou von Baumhauer en de klant zal worden ingediend bij de bevoegde rechter in Nederland.